Tel: 1700-50-80-85

لديك استفسار! املئ تفاصيلك وسنتواصل معك بأقرب وقت

ראשי מחלקות عسر تعليمي- בוגר במדעי החברה בהדגשת ליקויי למידה

عسر تعليمي- בוגר במדעי החברה בהדגשת ליקויי למידה

عسر تعليمي- בוגר במדעי החברה בהדגשת ליקויי למידה

א.   לימודים של המכללה הקהילתית:

לימודי תשתית חובה- לימודי פטור:

שם הקורס קוד קורס
ערבית 1-1010
עברית (לפי רמות)   1-1011
אנגלית (סדנת ידע) 1-1012
מיומנויות למידה 1-1013
מאגרי מידע וכתיבה אקדמית   1-1014
יישומי מחשב 1-1015

18 נ"ז:

שם הקורס קוד קורס
מערכת החינוך הערבית בישראל   2-2010
שיטות מחקר 2-2011
שילוב הילד בחינוך הרגיל 2-3010
הפרעות בתקשורת 2-3011
מוגבלות שכלית התפתחותית 2-3012
דפוסי התנהגות 2-3013
ליקויי למידה 2-3014
תכנון ושיטות עבודה בחינוך מיוחד 2-3015
סוגיות בתרבות ובחינוך אסלאמיים בימי הביניים   2-2016

 ב.   לימודי האוניברסיטה הפתוחה:

לימודי תשתית חובה- 18 נ"ז:

רשימת קורסים רמה נ"ז
יישומי מחשב למדעי החברה (10159) פ -
מבוא לסוציולוגיה  פ 6
מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (30111)  פ 3
מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (30112)  ר 3
שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו (10285)  ר 4

1.   לימודי פסיכולוגיה- 26 נ"ז:

שם הקורס רמה נ"ז
מבוא לפסיכולוגיה (10136)  פ 6
פסיכולוגיה קוגנטיבית (10264)  ר 6
פסיכולוגיה התפתחותית: מינקות להתבגרות (10493)  ר 4
אישיות: תאוריה ומחקר (10269) ר 4
פסיכולוגיה פיזיולוגית (10615) ר 6
השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה (91412) - -

 

חינוך- 36 נ"ז:

רשימת קורסים רמה נ"ז
פסיכולוגיה בחינוך (10125) ר 6
סוגיות בחינוך המיוחד (10139)  ר 6
קריאה: תאוריה ומעשה (10123) או הוראה יחידנית (10256)  ר 6
מחוננות וכישרונות מיוחדים (10711) ר 6
ליקויי למידה (10527) מ 6
פילוסופיה של החינוך (10765) ר 6

2.   לימודי פסיכולוגיה וחינוך:

 בחירה- 12 נ"ז מתקדמות:

רשימת קורסים רמה נ"ז
הפרעות קשב והיפראקטיביות (10563)  מ 6
קשב חזותי (10525) מ 6
ליקויי קריאה (10593) מ 6
ליקויי למידה בחשבון: היבטים קוגנטיבים, נוירופסיכולוגיים וחינוכיים (10905)  מ 6

3.   בחירה חופשית- 6 נ"ז מתקדמות.

4.    דרישות סמינריוניות:

שתי עבודות סמינריוניות מבין הקורסים המתקדמים המופיעים בסעיפים 1 ו- 2 לעיל.