Tel: 1700-50-80-85

لديك استفسار! املئ تفاصيلك وسنتواصل معك بأقرب وقت

ראשי מחלקות فنون- בוגר באמנויות

فنون- בוגר באמנויות

فنون- בוגר באמנויות

סה"כ 108 נ"ז:

  • על הסודנט ללמוד 84 נ"ז מלימודי אמנויות, מתוכן 24 נ"ז בקורסים מתקדמים.

שנה א':

-   חובה 18 נ"ז- קורסי המכללה.

א.   לימודים של המכללה הקהילתית:

לימודי תשתית חובה- לימודי פטור:

שם הקורס קוד קורס
ערבית 1-1010
עברית (לפי רמות)   1-1011
אנגלית (סדנת ידע) 1-1012
מיומנויות למידה 1-1013
מאגרי מידע וכתיבה אקדמית   1-1014
יישומי מחשב 1-1015

 

שם הקורס קוד קורס
מערכת החינוך הערבית בישראל   2-2010
שיטות מחקר 2-2011
שילוב הילד בחינוך הרגיל 2-3010
הפרעות בתקשורת 2-3011
מוגבלות שכלית התפתחותית 2-3012
דפוסי התנהגות 2-3013
ליקויי למידה 2-3014
תכנון ושיטות עבודה בחינוך מיוחד   2-3015
סוגיות בתרבות ובחינוך אסלאמיים בימי הביניים   2-2016

שנה ב' (36 נ"ז):
ב. לימודי האוניברסיטה הפתוחה:

חובה 18 נ"ז:

רשימת קורסים רמה נ"ז
גיבור ואנטי גיבור ברומן המודרני (10107) פ 6
שירת החול העברית בספרד המוסלמית (10647)   ר 6
העולם בסיפורת (10334) מ 6
החוויה התאטרונית: מבוא לדרמה ולתאטרון (10154)   פ 6
להבין סרטים (10640) פ 6
תולדות האמנות (10489) פ 6

שנה ג':

בחירה 36 נ"ז משתי חטיבות נוספות:

רשימת קורסים רמה נ"ז
מבוא לקולנוע ישראלי (10421)  ר 6
תולדות הקולנוע א (10648) ר 6
הקולנוע הפלשתיני (10578) מ 6
הסיפור העברי בראשית המאה ה-20 (10112)   פ 6
מבוא לאסתטיקה (10496) ר 6
תורת הספרות והתרבות (10734)  ר 6
מזרח ומערב בקולנוע הישראלי (10534) מ 6
המדיום באמנויות (10931) מ 6

שנה ד':

רשימת קורסים רמה נ"ז
מזרח ומערב בקולנוע הישראלי (10534)  מ 6
המדיום באמנויות (10931) מ 6

בחירה חופשית: 6 נ"ז (מרחיב דעת).

 

דרישות סמינריוניות:

-   שתי עבודות סמינריוניות באמנויות.

 

דרישות סמינריוניות:

-   צבירת נקודות זכות לתואר.

-   הוכחת ידע באנגלית.

-   הדרכה ביבליוגראפית בספריה.

-   קורס מרחיב-דעת.

לפני ההרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה.